Smeće od nas kreće!


Smeće od nas kreće!
Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog svijeta. Te se nameće i problem pavilnog upravljanja opadom.
A kako bismo pravilno upravljali otpadom treba da znamo sta je smeće, a šta otpad, te kako nastaju.
U proizvodnji otpada čovjek ima glavnu i jedinu ulogu.Aktivnosti koje prouzrokuju nastajanje otpadnih materija uglavnom povezujemo sa zadovoljavanjem potreba čovjeka u svakodnevnom životu. Dakle smeće od nas kreće, što znači da svako od nas moze da pokrene promjenu u svojoj zajednici. Otpad može da bude komnalni ili tehnološki. Takođe treba da znamo da nije sav otpad smeće. Otpad je svaki materijal koji nije poželjan po mjerilima ljudi i koji se zato odbacuje, ali se može ponovo iskoristiti ili reciklirati. Smeće je otpad s kojim se neprimjerno ili pogrešno rukuje. Mješanjem različiih vrsta otpada nastaje smeće koje je vrlo teško i samo djelimično moguće reciklirati uz visoke troškove.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING