pojmovi vezani za otpad


Ekologija

Ekologija je nauka o medjuodnosima izmedju živih bića i životne sredine.


Obnovljivi izvori

Obnovljivi izvori su oni koji se obnavljaju prirodnim putem, a mogu da budu biljnog i životinjskog porijekla.

 

Opasan otpad

Svaki otpad koji ima jednu ili više j karakteristika koji prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliš zbog svog porijekla, sastava ili koncentracije, kao i onaj otpad koji je naveden na listi opasnih otpada.

.

Naknada za odvoz smeca

naknada za odvoz smeća je cijena koja se plaća za odvoz otpada na odlagalište.

Upravljane otpadom

Upravljanje otpadom je sakupljanje, transport, obrada ili odlaganje, upravljanje i praćenje otpadnih materijala. Termin se obično odnosi na proizvode nastale ljudskom aktivnošću, a proces se obično preduzima da bi se smanjio njihov uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
 

Neobnovljivi izvori

Neonvljivi izvori su prirodni izvori nastali kao posljedica milionima godina dugih geoloških procesa. Neki od njih su : rude, minerali, fosilna goriva(nafta, plin, ugalj).

Neopasan otpad

Neopasni otpad je svaki otpad koji nema karakeristike opasnog otpada kao što je: staklene i plastične boce, papir, plastika, željezo, tekstil.
Ovaj otpad uglavnom potiče iz domaćinstava, ustanova, uslužnih djelatnosti i čišćenja javnih površina.
 .
I BUILT MY SITE FOR FREE USING