o otpadu


Čovjek je jedino biće na svijetu koje proizvodi otpad.

.

Šta je otpad?

Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini ‘’otpad’’-znači sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada.
Vlasnik može biti pravno ili fizičko lice. Svaki čovjek obavljanjem redovnih dnevnih aktivnosti proizvodi otpad.

Kako smanjiti proizvodnju otpada?

Smanjenju proizvodnje prethode i promjene u našem ponašanju i navikama.
Pa tako, na primjer mozemo da kupujemo proizvode koji nisu štetni po okolinu (na sebi imaju ekološki oznak), pravilno sortiramo i odlažemo otpad i recikliramo.

Jedna osoba u prosjeku dnevno proizvede oko 1,2 kg otpada.

Kako se dijeli otpad?

Prema osobinama otpad dijelimo na opasni i neopasni otpad. Otpad se ne dijeli prema mjestu nastanka, jer opasni otpad može ‘’nastati’’ kako u industriji tako i u domaćinstvima.
(o opasnom i neopasnom otpadu možete prčitati u dijelu "pojmovi vezani za otpad")

Promjenimo loše navike!

-Koristimo baterije za ponovno punjenje koje se mogu puniti i preko 500     puta.
- Stare predmete pokušamo iskoristiti u neku drugu svrhu ili poklanjamo.
- Plastične flaše zamjenimo staklenim u što većoj mjeri.
- Plasticne vrećice odbijemo uzeti u kupovini, a umjesto njih koristimo platnene.

Smanjenje proizvodnje otpada

Kliko otpada proizvedemo za godinu dana?

U toku 2018. godine u BiH proizvedeno je 1.243.973 tona komunalnog otpada, što je 355 kg po stanovniku godišnje. Javnim odvozom prikupljeno je 920.540
tona.

(izvor: Agencija za statistiku BiH )

Grfik sakupljeng otpada

Najviše proizvodimo mješani otpad!

U ukupnoj količini prikupljenog otpada miješani komunalni otpad učestvuje 90,9%, odvojeno prikupljeni komunalni otpad 4,0%, otpad iz vrtova i parkova 3,1% i ambalažni otpad 2,0%.


(izvor: Agencija za statistiku BiH )
I BUILT MY SITE FOR FREE USING